ನೀವು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವೇಗ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಏಕೆ?

ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಡೇಟಿಂಗ್»ಮೋಜಿನ ಫೋಟೋ»ಬರುತ್ತದೆ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಆಸೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗಂಭೀರ ಸಂಬಂಧ, ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ, ಮಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಮೋಜು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರ ತೆರೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು, ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿಯಲು.

ಶುಲ್ಕ ಹಿಡಿದು ಗೆ ಡಾಲರ್

ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಭಾಗವಹಿಸುವವರು — ವರ್ಷಗಳ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷದ ನಡೆದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ, ಅವರು ಏನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ

About